Referater

 

Bestyrelsesmøde den 30.10.2018

Dagsorden:

 1. 1.       Valg af ordstyrer og referent
  Formanden
 2. 2.       Vinterens arrangementer
  -Julegløgg den 25.11. i Veksø med omvendt banko/Am. lotteri.
  Banko med 5 spil Am lot 3 præmier i 2 spil 5,- pr.lod til Riders with heart.
  Formanden udsender indkøbsseddel.
  -Generalforsamling den 6.1. eller 27.1. – Claus undersøger. Den bydes
  på brunch fra 11-12.30 der efter Genfs fra kl.12.30. Henrik + Helle laver
  brunchen. Genf.s indkaldelse udsendes sidst i dec.
  B.møde den 2.1. ifbm genfs. Formmand, 1. b.medlem og supp modtager genvalg.
  Mangler svar fra kasserer og revisor.
  -Bowling: Topper står for arr. den 6.2. 18-19 + spisning
  -Gocart: Claus står for arr den 6.3. 18-19+spisning
  -Bakkeåbning er den 12.4.
  -Stor Motor- besøg står formanden for – dato kommer snarest.
 3. 3.       Eventuelt
  Klubhygge sløjfes pga. vinterens arrangementer som vi gerne vil trække flere til.
  Alle ture i ny sæson starter fra tanken

 

      

Hermed referat fra bestyrelsesmødet

 

TIRSDAG den 14.8.2018 hos Claus Olsen.

 

 

 

Fremmødte; Henrik, Claus, Helle og Bjarne
Afbud fra; Tommy, Dennis og Topper

 

 

 

Dagsorden
 1. Valg af referent og ordstyrer
  Formanden
 2. O-løb og andre tiltag for resten af sæsonen - fastsætte dato for O-løb, Julegløgg og generalforsamling
  O-løbet bliver den 16.9.med start i Stenløse og slut i Veksø. Topper laver turen med opgaver. Niels leverer grill
  med en af hans drenge som kommer ud og grille for os - tilbud på vej.
  Julegløgg bliver den 25.11. i Veksø og generalforsamling den 20.1. 
  Nærmere udsendes snarest omkring O-løbet.
 3. Eventuelt:
  Jeg har sendt blomster til 3 medlemmer som har været/er kritisk syge (Cancer) 
  Der arrangeres igen i år besøg hos Region H Akutberedsskab onsdag den 3.10.2018 kl.17 i Ballerup.
  Bakkelukning er den søndag 9.9. 

Hilsen
FormandenNMC b.møde tirsdag den 20.2.2018

Bestyrelsesmøde  afholdt hos Claus Olsen
Afbud fra Dennis
Dagsorden:

Valg af dirigent og referent:
Formanden

Evaluering af generalforsamlingen 2018:
Flot fremmøde i den sædvanlige gode stemning. God mad igen fra Niels.
Alle på valg blev genvalg.

Sidste vinterarrangementer og planer for sæsonens ture og donation:
Vi mangler bowlingdysten, mc-messetur  samt klubhygge den 11.marts før bakkeåbning den 23.3.
Bjarne og Henrik tager en turplanlægger-aften for sæsonens første ture.
Formanden arbejder på klubturen for info/tilmeldinger.
Donation i år til Nimbusmuseet i anledning for dette års 100 års jubilæum – museet er drevet af en privatmand på Fyn(Horsens) med samlet klubtur til museet.
Topper står for tur til Orø samt ”Tranetur” til Sverige

Eventuelt:
Tommy undersøger omkring et ”betalingsmodul” som underside til vore hjemmeside.
Formanden undersøger qua den større efterspørgsel omkring MobilPay til klubben.

Formanden

 

Referat fra NMC Generalforsamling 2018
Søndag den 28.1.2018 kl.13-16
På adressen; Veksø Bygade 19, 3670 Veksø

Fremmødte.: 36 personer

 Dagsorden;

.          Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen og glædede sig over det – så vidt han kunne huske –rekord store
fremmøde. Her efter  indstillede han på bestyrelsens vegne Morten Christiansen som dirigent og sig selv som referent. Uden modkandidater valgtes begge.
·          Godkendelse af dagsorden
Morten takkede for valget og konstaterede at både indkaldelsen og dagsordenen var overholdt ifølge vedtægterne.
·          Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning for året der gik. Talen indeholdt bl.a; ingen uheld som han tilskrev vores gode kørereglement, lidt om turene og hvor disse bl.a. var gået til og overækte Bjarne et gavekort som tak for hans onsdagsture, lidt om kørestilen for den nye sæson, bestyrelsens gode arbejde og roste klubbens økonomi. Beretningen vedtoges uden bemærkninger. (Beretningen kan rekvireres hos formanden)
·          Forelæggelse af revideret regnskab
Kasseren fremlagde et revideret regnskab som dels udviste balance og et pænt overskud som overføres til 2018 regnskabet. Af regnskabet kan læses at ca. 90% af  klubbens budget kanaliseres tilbage til medlemmerne i form af mad, kaffe, kage, gaver, drikkevarer m.m., hvilket må siges af leve op til klubbens politik om at medlemmerne skal have glæde af deres kontingent. (Regnskabet kan rekvireres hos kasseren)
·          Behandling af indkomne forslag
Formanden kunne konstatere at der ikke var indkommet nogen forslag – dette tolker han at medlemmerne må være tilfredse med klubbens drift.
·          Kontingentfastsættelse for det kommende år
Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen at de nuværende kontingentbidrag holdes på samme i det klubbens flotte regnskab ikke gav anledning til ændring.
·          Valg af tillidsposter
På valg var næstformand, 2. bestyrelsesmedlem, suppleant og revisor – alle modtog genvalg uden modkandidater.

 • Eventuelt

  -Formanden redegjorde for vinterens arrangementer samt klubbens weekendtur.
  -Hvis turaflysning lægges det ud samme dag på hj.side/FB side – helst morgen på  søndagsturene.
  -Kasseren bad medlemmerne huske deres navn ved indbetaling af kontingent.
  -Kasseren undersøger muligheden for at kunne betale kontingent via MobilePay
  -Formanden takkede forsamling for god ro og orden samt en tak til dirigenten og
  hans vellykkede debut.

 Formanden den 31.1.2018

 NMC referat af bestyrelsesmøde den 10.10.2017.

Fremmødte; Henrik, Claus, Helle og Bjarne

Dagsorden:

 1. Valg af referent og ordstyrer
  Henrik

 2. Evaluering af sæsonen:
  Generelt pæn tilslutning. Desværre mange aflyste ture pga vejret. Helst undgår steder med entré. O-løb:rigtig god rute/opgaver, hyggelig god dag til trods for en del No-Shows. Am lotteri gav 876,-

 3. Fastsættelse af datoer for vinterarrangementer:
  Søndag den 26.11 – Gløgghygge
  Generalforsamling 28.1.2018
  Bowling den 21.2.
  Klubhygge den 11.3.
  Bakkeåbning den 23.3.

 4. Eventuelt:

  Overført til klubkonto 876,- fra Am.lotteri
  På generalforsamling en snak om vores ture
  Formanden arrangerer Manøvrekursus i NMC-regi


  Formanden
  16.10.2017

NMC
Referat af bestyrelsesmøde den 11.7.2017

Hos Claus Olsen
Tilstede; Henrik, Claus, Dennis, Bjarne og Helle
Afbud fra; Topper og Tommy

Dagsorden:

Valg af referent og ordstyrer
Henrik

O-løb den 3.9.
Niels Slagter levere maden/Grill
Helle køber lodder og
 
9 præmier til am. Lotteri/ 3 farver – betales kontant 5,-/lod/mobilePay til Henrik
Overkuddet doneres til MC-museet
Henrik udsender indkøbsseddel
Topper er på ruten/opgaverne

Up-date på søndags og onsdagsturene
God tilbagemelding fra medlemmerne – vi har forsøgt os med lidt længere søndagsture.
Bedre med at vente med at køre ud fra kryds til der er samling
Måske noget mobil-kommunikation

Eventuelt
God Bornholmertur – igen god sjov hyggelig stemning på et godt vandrerhjem
Næste års klubtur: Silkeborg Vandrerhjem(?)
Tur til Skjold.Sporvognsmuseum
Egeskov
           
13.8.
O-løb                 
3.9
Sverigestur      17.9

Henrik
12.7.2017

NMC Best.møde den 27.2.2017

REFERAT

Mødet blev holdt hos Claus Olsen

Tilstede; Formanden, Topper, Claus, Tommy, Helle og Bjarne

Dagsorden:

Valg af referent og ordstyrer
Formanden

Evaluering af Generalforsamlingen
Igen en god gen.forsamling i den gode og hyggelige ånd. God mad fra Niels.

Kommende arrangementer og turudvalgsmøde
Vi mangler kun for vintersæsonen klubhygge den 19.3. og Bakkeåbning den 30.3.
Formanden indkalder snarest til turudvalgsmøde med Bjarne og Topper

Tourstart-kursus
Afholdes i Veksø-der findes en dato i start af april. Formanden og Bjarne primus motorer på det.
Info udsendes ASAP

Status på Bornholm-tur
Mange tilmeldinger – kun 2 værelser tilbage. Info udsendes løbende.

Eventuelt
Helle foreslog til til Sally´s Diner på Roskildevej/Albertslund/spisning
Topper snakker med sin svoger om køreteknisk kursus kun for NMC da han er kørerlærer.
Tommy undersøger med T-shirtsalg via hjemmeside i netshop-regi m.m.

Formanden 28.2.2017.

NMC Generalforsamling 2017
Søndag den 22.1.2017

 Referat

 

Valg af referent og dirigent
Bestyrelsen foreslog Finn Agathon (FA)som blev valgt uden modkandidat

 

Godkendelse af dagsorden
FA kunne konstatere at den var udsendt ihh. til vedtægterne. Fremmødte var 34 medlemmer.

 

Formandens Beretning
Formanden fremlagde sin beretning som blev vedtaget uden bemærkninger

 

Forelæggelse af revideret regnskab
Kasseren fremlagde og gennemgik et revideret regnskab for 2016. Han kunne konstatere både balance og et meget fint budget/regnskab. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

 

Behandling af indkomne forslag
Formanden havde fremlagt et forslag som blot omhandlede formalia i vedtægterne i det sætningen; Foreningens postadresse er hos den til enhver tid siddende formand, som også tegner foreningen  blev flyttet fra §1 til §6

 

Kontingentfastsættelse for det kommende år
Bestyrelsen fandt - qua det pæne regnskab for 2016, ingen grund til at ændre det nuværende kontingentniveau på 200,- årligt.

 

Valg af tillidsposter
På valg var Formanden, Kasserer, 1. bestyrelsesmedlem samt suppleant og revisor.
Alle modtog genvalg uden modkandidater.

 

Eventuelt
Formanden  blev af Jan Lybæk (JL) spurgt til det rykkede Tourstartkursus.
Formanden svarede at dette var i planlægning til foråret.

Formanden 24.2.2017

Nordsjællands MC Club
Formandens beretning 2017

Som alle tidligere beretninger skal vi kigge tilbage på året der gik. Sæsonen startede traditionen tro ved bakkeåbning (I år torsdag den 30.marts)og inden da var vi igennem vinteren med klubaftener, bowling,(HER igen onsdag den 8.2.-husk at tilmelde jer) gløgg, motorbesøg og generalforsamlingen – lige som i dag for 16. gang i klubbens historie..
Vejrmæssigt har det været en af de bedre sæsoner med mange ture – både ved søndags og onsdagsturene. 30 ture var i planlægning og af dem fik vi kørt langt de fleste.. Turene har bl.a. gået til Kullaberg i Sverige med grill, Nordsjællands Fuglepark med frit gående små og store fritflyvende papegøjer, Teknisk Museum i Helsingør, Mc-museet i Stubbekøbing hvor vi donerede 1000,- til museets fortsatte eksistens.. Efter dette besøg havde en afstikker til det spændende Krokodille Zoo få kilometer fra Stubbekøbing hvor vi bl.a. hilste på klipperten Zobek på 5 meter og 600kg - Et spændende sted som vi besøger igen i år.. Ligeledes Sverigesturen vil igen være at finde i søndagsturskalenderen..
Til alle turene har der været rigtigt pænt fremmøde, der er kørt rigtigt pænt ifølge vores kørereglement, hvilket igen kan tilskrives at vi har været forskånet for grimme uheld – som nogle af dem vi så billeder fra på vores aften hos RegionH´s Akutberedskab..
Ud over køreoplevelser både på søndags og onsdagsturene er der altid den gode sjove stemning i blandt jer alle. Den gode stemning smitter og man er glad når man kommer hjem..
Bjarne er kommet godt ind i rollen som turleder – en rolle jeg ved han brænder for – og et meget stort tak skal tilflyde Bjarne for hans indsats - og ikke mindst hans GPS..

Vores forlængede klubtur gik til det smukke bakkede Harzen med 5 skønne dage på Dein-Hotel i Braunlage. Regnen prægede desværre turen men igen var det den gode stemning som holdt humøret oppe. Nogen fik respektfuldt prøvet nogle svævebanegrænser af og nogle fik prøvet kræfter med de hurtige løbehjul. Dog fik vi alle prøvet deres wienerschnitzler af. Vi har nu haft to følgende klubture til Harzen med regnen som tro følgesvend. Vi gearer lidt ned i år, men dog alligevel til et populært sted, hvor vi har været 2 gange før – UDEN regn: Bornholm.. Vi har ikke i skrivende stund datoer, men turen vil ligge i maj.. Der arbejdes på turen og nærmere info vil udsendes så snart vi har det på plads..

Bestyrelsen har igen haft 4 møder – igen i den gode stemning og med hjælp og opbakning til vores arrangementer. Vi har afholdt alle 4 møder hos Claus i Veksø, da han bor cirka midt i ”vores” område. Tak til Claus for at lægge hus og stue til – og tak til Ghita for at kunne udholde alt vores ævl inde fra nabostuen.. Vi håber at vi igen i året kan holde vores møder på matriklen i Veksø..
På denne generalforsamling er Formanden, Kasserer og 1. bestyrelsesmedlem på valg (Henrik, Tommy og Topper) samt suppleant og revisor som jo vælges hvert år. (Helle og Dennis)
Jeg modtager gerne genvalg og kan med glæde i stemmen fortælle at mine med-bestyrelsesmedlemmer gør det samme.
Økonomien i klubben er god med en god beholdning. Politikken er at al medlemskontingentet skal kanaliseres tilbage til medlemmerne – dette i form af kaffe, kage, mad – som i dag – præmier, og hvad der ellers hører sig til. Bestyrelsen arbejder på frivillig arbejdskraft – dog med en betalt ostemad til vores bestyrelsesmøder.. Vi har akkumulleret en mindre opsparing ud over det årlige kontingentbudget i så fald der pludselig måtte være brug for en særlig udgift for klubben.
Mere info fra kasseren under dette punkt..

Vi har igen i løbet af sæsonen fået nye medlemmer – og nogen er faldet fra..  Min mailliste tæller pt. 84 medlemmer – hvilket er et passende tal for vores klub. Tallet vil nok ændre sig lidt ned af når vi ser hvad der går ind af medlemskontingent fra februar.
Jeg har som bekendt ingen ambitioner om at være den største klub – jeg har ambitioner om at vi er en rar og hyggelig klub med det sociale aspekt i højsædet samt en masse gode oplevelser.. Ikke kun rundt på vores mc´ere – men også når vi står af disse og skal pause den.
HUSK; at DU er klubben.. Det er her du byder ind med din rare væremåde, en kæk bemærkning, en god snak og respekt for vores kørereglement. Foreninger og klubber består oftest af tre typer; dem der sjældent kommer, dem der ofte kommer og dem der altid kommer.. Det er flintrende ligegyldigt hvilken af typerne du er – her er vi alle ens med samme respekt for hinanden. HUSK ordsproget; i´m not crazy – i´m just not you..

Med disse ord håber jeg på en ny sæson med masser af gode oplevelser, gode ture, tåbelige sjove bemærkninger, godt kammeratskab og sidste men vigtigst: at ALLE kommer gennem året med sit helbred i god behold..

Tak.
Formanden
22.1.2017
 
Bestyrelsesmøde den 9.1.17.
hos Claus Olsen

Fremmødte; Henrik J, Topper, Claus, Bjarne, Tommy og Dennis
Med afbud; Helle

Dagsorden

Ordstyrer/Referent
Henrik

Gennemgang af Generalforsamlingen
Finn A som dirigent. Alle på valg modtager genvalg (mangler dog svar fra Helle)

Spisning og indkøb
Niels (slagteren) har givet tilbud på Skinke/roastbeef-buffet til max. 2000,-/30 pers.
Bestyrelsen har sagt ja til dette. Formanden handler det sidste ind.

Mødetid på dagen
Bestyrelsen mødes i Veksø kl.12

Eventuelt
Ingen emner

Formanden
10.1.2017

Nordsjællands MC Club

Referat fra bestyrelsesmøde den 30.8.2016 hos Claus Olsen
Tilstede: Henrik, Helle, Claus, Bjarne og Topper
Fraværende: Tommy og Dennis

Dagsorden;

Valg af referent og ordstyrer:
Formanden tog sig af dette..

O-løbet;
Niels F har givet tilbud på levering af mad til grillen – vi har accepteret hans tilbud. Helle sørger for bestilling af kage. Topper laver kort med spørgsmål og Henrik handler ind..
Mål for O-løb er Krostuen i Veksø hvor vi efterfølgende holder grill m.m.

Ture for resten af sæsonen:
Vi kører blot turene færdigt som ind til nu. Sverigesturen er den 17.9. og sidste tur er midt oktober..

Vinterarrangementer:
Henrik finder datoer for de sædvanlige arrangementer – et par ekstra er i støbeskeen. 
Henrik lægger en føler ud for GPS-kursus – dette skyder vi til foråret.
Datoer/arrangementer udsendes snarest..

Eventuelt:
Som tak for lån af tanken som startsted donerer vi 3 fl. Vin til tankbestyrer/Forpagter.

Formanden 3.9.2016.

Referat fra
bestyrelsesmøde den 23.2.2016

Tilstede; Henrik, Claus, Topper, Helle og Bjarne

Dagsorden:

Valg af referent og ordstyrer                 
Henrik påtog sig begge..

Gennemgang af generalforsamlingen
Henrik synes den var foregået i den sædvanlige gode ånd med god mad og stemning.
Flot fremmøde og i øvrigt velkommen til vore to nye medlemmer; Helle Hallestad
(supp) og Bjarne Bronke (1.B.medlem)

Planer for sæsonen, ture etc..
Vi gennemgik lidt forskellige ture og idéer. Ture frem til den 24.4. er lagt ud til hhv. Hnerik, Topper og Bjarne som tager dem på skift. Turene lægges op på hjemmesiden..

Samtaleanlæg
På foranledning fra generalforsamlingen havde vi en snak om samtaleanlæg, idet 1-2 var faldet fra på et par ture. Inden vi kaster os ud i nyt samtaleanlæg/mobilabb, prøver vi først med ”sæt-af” metoden. Endvidere SKAL der orienteres om vores kørsel inden turstart. Kommer man for langt bagud i rækken, mister vi hinanden. Turleder skal have disse længere frem i rækken..
Dette gennemgås på næste klubhygge..

Eventuelt
Her var ingen emner til diskussion

Formanden
25.2.2016


NMC Generalforsamling 2016 - Referat

Dagsorden;

.          Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstillede Finn Agathon som blev enstemmigt valgt.
Formanden tog referat

·          Godkendelse af dagsorden

Dirigenten kunne fastslå at indkaldelsen var udsendt pr den 17.12.2015 og var derfor lovligt varslet iflg vedtægterne
·          Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning som blev vedtaget uden kommentarer
·          Forelæggelse af revideret regnskab
Kassereren fremlagde årets regnskab og begrundede de enkelte poster. Regnskabet var i balance og dette blev vedtaget af generalforsamlingen. (dette kan rekvireres ved henvendelse til kassereren)  
·          Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag og Formanden drog den konklusion at medlemmerne var tilfredse med driften af klubbens vedtægter.
·          Kontingentfastsættelse for det kommende år
På bestyrelsens vegne kunne Formanden fortælle at klubbens økonomi var i en så tilfredsstillende tilstand, at der ikke var grundlag for en kontingentforhøjelse
·          Valg af tillidsposter. 
På valg var Næstformand, Kasserer, 2. Bestyrelsesmedlem, Suppleant og Revisor; Både Næstformand, (Claus Olsen) Kasserer (Tommy Andersen) og Revisor (Dennis Taaning) modtog genvalg og blev valgt. Posten som 2. bestyrelsesmedlem var vaccant og her indstillede bestyrelsen Bjarne Bronke til posten som blev enstemmigt valgt. Som Suppleant trådte Torben Hansen tilbage og her valgtes Helle Hallestad til posten.
.          Eventuelt

Der var snak om hvad man kunne gøre for at forbedre kommunikationen mellem turleder og bagmand i det der havde været et par ”tabte” i løbet af sæsonen. Formanden foreslog at man i bestyrelsen tog dette op for videre bearbejdning.

   Formanden bad forsamling om tilladelse til at donere kr. 1000,- til Stubbekøbing MC Museum i det dette ikke længere modtager kommunal støtte. Frem over drives dette af frivillig arbejdskraft og der er derfor foranstaltet en landsdækkende indsamling. Formanden argumenterede, at dels er dette et godt udflugts/turmål, dels for vigtigheden for at bevare vores mc-kulturarv. Forsamlingen vedtog at donere pengene ved en tur til museet i foråret..
   
32 personer var mødt op til generalforsamlingen, hvilket næste udgjorde 50% af klubbens medlemmer..

 

Formanden
2.2.201632 personer var mødt op til generalforsamlingen, hvilket næste udgjorde 50% af klubbens medlemmer..

 

Formanden
2.2.2016

 

 

 

REFERAT

NMC Bestyrelsesmøde den 20.10.2015 afholdt hos Claus Olsen

Tilstede: Henrik, Claus,Topper og Tommy
Afbud; Torben og Dennis

 Dagsorden

1.      Valg af referent og ordstyrer:          

  Henrik påtog sig opgaven

2.      Gennemgang af sæsonen:                

 Igen både onsdags og søndagsture som måtte aflyses pga vejret.  Bjarne Bronke har taget opgaven som turleder når vi ikke har kunne – ros til ham for det gode arbejde og de spændende ture. Vi nåede alligevel en Sverigestur til Kullen trods regnen. Klubturen gik til Harzen og her arbejder formanden videre med en lignende tur næste sæson. O-løb nåede vi ikke desværre.. ingen grimme styrt men mindre nedlæggelser uden alvorlige følger..

 3. Fastlæggelse af klubmøder og generalforsamling:

 

12.12. Gløgg og julebanko kl.13 – best. møder kl.12
31.01. Generalforsamling med spisning kl.13 – best. møder kl.12
06.02. Vi besøger verdens største dieselmotor
10.02. Bowling –  info følger – bowling fra kl.18 der efter               spisning/betalingsarrangement/Henrik
21.02. Klubhygge kl.13-16 med kaffe og kage  best. møder kl.12
13.03. Klubhygge med kaffe og kage+ info om ny sæson kl.13 – best. møder kl.12
17.03. Bakkeåbning - Afgang fra tanken kl.17.15 hvis vejr er ok

 Endvidere mulig fælles biotur/ny James Bond film med spisning og gokarttur med stegt flæsk etc..

 4.  Eventuelt:

 Ad.1. På baggrund af det konkursramte Stubbekøbing MC Museum foreslog formanden at der fra klubben gives en donation på kr. 1000,- til den indsamling som er foranstaltet fra LollandFalster Veteran Klub. (der er ved at blive samlet kr. 100.000,- sammen for at kunne drive museet i 2016, her efter vil det drives qua frivillig arbejdskraft.  Dette indstilles til bevilling fra generalforsamlingen. MC-museet er vores ”kulturarv” og rummer mange historiske maskiner som vi har en forpligtelse til at bevare og kunne fremvise for eftertiden. Endvidere er det der af et ”forpligtende ” udflugtsmål for den danske mc verden – formanden 

På foranledning fra Topper og Claus forsøger vi at iværksætte yderligere en indsamling fra klubben + andre klubber med afsluttende kørsel til Stubbekøbing i foråret for aflevering af det indsamlede + en evt donation fra klubben. Henrik kontakter Lolland-Falster Veteran Klub for yderligere info.
Ad.2. Bestyrelsen indstiller Bjarne Bronke til at besætte posten som 2. bestyrelsesmedlem – pt. vaccant. Begrundelsen er at vi ønsker at trække mere på Bjarne som turleder/afløser, og der af er det en naturlig udløber at han oppebærer en bestyrelsespost. Torben Hansen ønsker ikke at genopstille som suppleant.. Henrik forsøger at finde en dirigent til generalforsamlingen.
Ad.3. Henrik kontakter Bacca for priser på klublistermærker

Formanden, den 21.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde hos Claus Olsen
den 3.3.2015

Tilstede; Henrik (HJ) Erik Topper(EL) Claus (CO)
Fraværende; Torben, Tommy og Dennis

Valg af dirigent og referent
Formanden tog begge opgaver

Generalforsamlingen – evaluering
Ingen ændring i bestyrelse eller kontingent. God stemning og en tak til Tina for at
tagedirigentposten –vi håber vi kan trække på hende igen.

Forårets ture og turstruktur
Stilen med kun at annoncere ”almindelige” søndagsture 2-3 uger frem fortsættes.
Der trækkes på Bjarne Bronke som turleder. Turen til Langeland informeres når vi ved mere.

Eventuelt
Klubhygge den 14.3. – der er sendt info ud
Bakkeåbning den 26.3. fra tanken

Formanden
7.3.15. 

 

Referat fra NMC generalforsamling 2015

Valg af dirigent og referent
Tina Sjælland valgtes som dirigent og formanden som referent. Der taltes 35 som fremmødte.

Godkendelse af dagsorden
Efter som indkaldelsen var udsendt i god tid iflg vedtægter blev dagsorden godkendt.

Formandens beretning
Blev godkendt uden bemærkninger.

Forelæggelse af revideret regnskab
Kasserer Tommy fremlagde et revideret regnskab som blev godkendt. Indestående på
klubkontoen var pr. 31.12.2014 kr;    14.182,25

Behandling af indkomne forslag
Formanden kunne meddele at der ikke var indkommet nogle forslag og derfor betragter
klubbens vedtægter som fornuftigt fungerende.

Kontingentfastsættelse for det kommende år
Bestyrelsen har besluttet qua det ovenstående regnskab at bibeholde et årskontingent på kr; 200,- pr. medlem.
·         
Valg af tillidsposter (kun betalende medlemmer har stemmeret)
(Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter)
Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode ad gangen, således at formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem (1. bestyrelsesmedlem) er på valg på ulige årstal og næstformand og et bestyrelsesmedlem (2. bestyrelsesmedlem) er på valg på lige årstal. Revisor og suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Formand, 1. bestyrelsesmedlem, kasserer, revisor og suppleant modtag genvalg. Suppleanten dog in absentia.

Eventuelt
Formanden havde en kort omtale af arrangementerne for bowling den 24.2., tur til Dieselhouse den 15.2 samt klubhyggen den 14.3.
Endvidere en præsentation af klubben nye t-shirts.

Formanden
25.2.2015

 

 

Formanden, den 23.2.2014.

_________________________________________________________________

Referat fra generalforsamling søndag den 26.1.2014

Generalforsamlingen blev afholdt i Ørnebjergklubben, Irisvej 11, 3650 Ølstykke kl.13
Tilstede var 26 personer

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af regnskab 2013
 • Behandling af indkomne forslag
 • Kontingentfastsættelse for det komne år
 • Valg af tillidsposter; næstformand, 2. best.medlem, revisor og suppleant samt ekstraordinært konsitueret kasserer.
 • Eventuelt

Valg af dirigent og referent
Her valgtes hhv Finn Agathon (FA)som dirigent og formanden (HJ)påtog sig referentopgaven

Godkendelsen af dagsorden
FA kunne konstatere at generalforsamlingsvarsel var udsendt den 26.1.22013 og denne derved var lovligt indkaldt iflg vedtægterne. Endvidere var dagsorden i indkaldelsen som vedtægterne foreskriver.

Formandens beretning
(kan rekvireres af formanden hvis ønskes)
Lidt snak om vores kolonnekørsel; John Linge(JL)var inde på forsøg med ”sæt-af”-metoden. HJ fortalte at man i lubben havde afprøvet dette et par gange – begge gange med dårlig erfaring som følge idet et par stykker ikke forstod systemet og man derved havde tabt nogle. HJ synes ikke om idéen men vil hellere holde sig til den kendte metode med radio/mobilkontakt. Lidt snak hvorefter bestyrelsen pålagde sig at arbejde videre med en løsning.
Beretningen blev godkendt.

Forelæggelse af regnskab 2013
HJ havde overtaget dette idet Hans-Henrik Kjærgaard var trådt tilbage(se beretning) og fremlagde dette for forsamlingen med tilhørende bemærkninger. Revisor Dennis Taaning(DT) havde in den revideret regnskabet og godkendt dette. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Behandling af indkomne forslag
HJ havde fremsat forslag til vedtægternes paragraf 3; Foreningens Økonomi – hvor pasusen; Endvidere kan bestyrelsen eller turleder ikke drages til ansvar for eventuelle bødeforlæg, herunder fartbøder, parkeringsbøder m.v. skulle indsættes.(se yderligere vedtægterne på hjemmesiden/Vedtægter) Forslaget blev vedtaget  uden bemærkninger.

 

Kontingentfastsættelse for det kommende år
HJ fortalte at klubbens økonomi hviler pt i sig selv med en mindre opsparet egenkapital, så på dette grundlag ser bestyrelsen ingen grund til en kontingentregulering.

Valg af tillidsposter
Claus Olsen blev valgt på posten son næstformand, Tonni Hansen blev valgt på posten som 2. bestyrelsesmedlem, som revisor blev Dennis Taaning genvalgt og Torben Hansen blev genvalgt på suppleantposten. Endvidere blev Tommy Andersen valgt som konstitueret kasserer ind til ordinært kasserervalg i 2015.

Eventuelt
- Jan Lybæk (JL) bad om navne på disse som er på valg ved generalforsamlingen, indkomne forslag samt regnskab blev udsendt til medlemmerne således at disse er  medlemmerne bekendt inden generalforsamlingen. Dette er taget til efterretning af bestyrelsen.
- JL gjorde opmærksom på at turlederen ind i mellem holder en for hurtig fart ved kørsel i byzoner. Dette er taget til efterretning i bestyrelsen
- Claus Olsen gjorde ”reklame” for den tur han arrangerer til Le Mans i juni

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav derefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Formanden takkede ligeledes for god ro og orden og takkede endvidere medlemmerne for deres rare selskab og engagement i klubben.

Brøndby, den 27.1.2014.

____________________________________________________________

Referat fra NMC bestyrelsesmøde 14.1.2014

Mødet blev holdt tirsdag den 14.1.2014 kl.18.30 hos Claus Olsen i Veksø

Deltagere;
Henrik (HJ), Erik Topper (EL), Claus(CO)
Afbud; 
Dennis, Torben og Kim

Dagsorden;

 1. Generalforsamlingen
 2. Vinterarrangementer
 3. Eventuelt 

1;

 

*Generalforsamlingen afholdes på Ørnebjergskolen, Irisvej 11, 3650 Ølstykke. 
Indkaldelse er udsendt i hh. til vedtægter. 
*Forslag fra formanden til behandling. 
*Forslag til dirigent er Gert Nielsen
*På valg er Kim,(næstformand) Claus, (2.best.medlem)Dennis Revisor) og Torben (suppleant) Kim modtager ikke genvalg, Claus, Dennis og Torben modtager genvalg (bestyrelsen opfordrer Claus til at opstille til posten som næstformand)
*Indkøb Henrik; Frikadeller, pølser, kart.salat, ketchup, sennep, kage, vingave
  Indkøb Topper; sodavand, øl
  Indkøb Claus; kaffe, the, mælk
*Bestyrelsen mødes kl.12.30 på dagen i Ølstykke (ikke kl.12 som annonceret)
2; 
* Topper barsler med en bowlingaften, formanden kontakter Kim for Gocart – Ku ét af arrangementerne gennemføres, det andet udskydes til foråret.  Dette så vi ikke bliver ”kvalt” i arrangementer.
*Klubaften den 9.3. i Ølstykke
*Dieselhouseturen gentages – formanden arbejder på en dato

3;
Intet til behandling

Referent; formanden
Den 15.1.2014.

_______________________________________________________

 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag 19.8.2014

Hos Claus Olsen

Tilstede; Henrik J, Claus O og Erik Topper
Afbud; Torben H og Dennis T

Dagsorden:

 

 1. Valg af referent og ordstyrer
 2. Tonni Hansens udtrædelse af bestyrelsen
 3. Ture for resten af sæsonen
 4. Flytning og gennemgang af O-løb/Grill til søndag den 24.8.?? (på Veksø Kro)hvem gør hvad?
 5. Snak om vores kørsel (Dennis)
 6. Eventuelt

Ad.1;              Henrik Jensen

Ad.2;              HJ informerede at Tonni Hansen har pga dårligt knæ måtte sælge sin mc. Vi beklager dette især da Tonni var/er en meget vellidt person og da vedtægterne foreskriver at medlemsskab oppebæres kun ved at være indehaver af mc Således træder suppleanten TorbenH ind som konstitueret bestyrelsesmedlem frem til næste valg i januar. Vi ønsker Tonni og Anette god vind fremover og håber på gensyn.

Ad.3;              Forslag; Knuthenborg, Kullen, Nordsjællands Fuglepark, Storebælt/”Leg med mc” samt de mindre ture rundt omkring.

Ad.4;              Opgavefordeling mellem HJ, ET og CO. I år køber vi os til maden på tilbud fra Rico´s Madcircus. Der er bestilt mad til 25 personer.

Ad.5;              Underskrift på det sidste med kassereoverdragelse til Tommy A.
Søndagsturene annonceres ikke længere så langt frem – derved undgår vi ”dårligt rygte” med aflysninger.
HJ skal bestille T-shirt. Prisen sættes til 80,- T-shirt og 120,- for Polo´er. Overskuddet går til klubben/merindkøb af T-shirts m.m.

Mødet sluttede kl.21.
Tak til Claus og frue..

Formanden

 

Referat fra bestyrelsemøde

den 16.11.2014 hos formanden

Tilstede; HenrikJ(HJ)Erik L (EL) Torben H(TH) Claus O (CO) Tommy A(TA)
Afbud; Dennis T

Dagsorden

1                           Valg af Referent

2                           Evaluering af sæsonen

3                           Vinterens arrangementer/Generalforsamling

4                           Eventuelt

1;            -Formanden påtog sig opgaven

 2;           -En god sæson med 6 nye medlemmer. Pæn kørsel og ingen uheld.
-Da vi har måtte rykke rundt på nogle ture opslås fremover kun ture for 2-3 søndag frem på hj.siden.
-Ros for selv at tage initiativ når turledere har været forhindret.
-Formanden er ved at planlægge tur til Harzen den 3.-6.9.2014
-Topper arbejder på en forlænget weekendtur til Langeland til foråret

3;           - Julegløgg den 29.11. kl.13-16 i Veksø – med ”omvendt banko” Best mødes kl.12
-Generalforsamling den 24.1.15. i Veksø/Oste-pølsebord. Udsendes den 1.12.14.
-Februar; Gokart med spisning/TH står for arrangement + b.møde den 17.2. kl.18 hos CO
-Marts; klubmøde i Veksø den 14.3. kl.13.
-Tur til Dieselhous - HJ arrangerer

4;        -Slangerup Touring Club inviteres med til julegløgg-

-Opfølgning på T-shirts – HJ undersøger ihh til TH´s tilbud fra BACA
-Hj.sidens Gæstebog ændres til Medlemsinfo/Gæstebog

 

Formanden  den 17.11.2014

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE